123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Luters par Marijas godināšanu

Lapa  Lapa 2 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3  Tālāk »
e-autors Ziņa
Peteris
e-baznīcēns
#11 Nosūtīts: 31.08.2009 15:18
  


Nu, nu, Ingar, Tu māki pārstegt! Domāju, ka esi liels rakstu zinātājs. Vai tad par Jēzus brāļiem neesi lasījis, kaut vai Mat.12:47.,48.? Ar acīmredzot vien ir kā ir. Ir pažēlošana un ir žēlastība. Varbūt Tu, pie krusta mokās mirdams būtu teicis - Neraudi, sieviete, būs jau labi!? Jēzus no augšas raudzījās dziļāk.
Par otrkārt pierādījumiem... Ieknieb sev rokā, lai zini, ka neesi pagale!... Ja Tu būtu prezidents, vai pret Tavu māti paziņas attiektos tāpat kā pret pārējām ikdienišķajām sievietēm? Vai Tev pašam J'ĒZUS māte ir tikai viena no māšu (lai gods un pateicība ir viņām visām (gandrīz visām)!) bara? Jeb domā, ka kristieši ir pagales?
Par doktrinām un katoļu baznīcu neesmu neko teicis, tā Baznīca, var teikt, jau tūkstošiem gadu dzīvo un tūkst uz fantāziju un priekšrakstu māla kājām, stāvot uz Evanģēlija klints.

Roberto
e-pāvests
#12 Nosūtīts: 30.09.2009 15:21
  


Ko mums ir atļauts pielūgt?

Mums ir atļauts pielūgt tikai un vienīgi Dievu - Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, jo nav cita Dieva; vienīgi Viņam pieder viss gods un tikai. Viņš dzird mūsu lūgšanas un var mums palīdzēt. Tādēļ arī kopīgas lūgšanas ar tiem, kuri pielūdz eņģeļus, cilvēkus vai citus dievus, ir tā Kunga acīs negantība.

Tad Jēzus uz to saka: “Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un viņam vien kalpot.” [Mt.4:10]

.. kas Tu uzklausi lūgšanas! [Ps.65:3]

Kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūgšana ir negantība. [Sal.pam.28:9]

Bet pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgajam, neredzamajam vienīgajam Dievam lai ir gods un slava mūžu mūžos. Āmen. [1.Tim.1:17]

Tu taču patiesi esi mūsu Tēvs. Ābrahāms nekā nezina par mums, Israēls mūs nepazīst. Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs: jau no seniem laikiem tas ir tavs vārds. [Jes.63:16]

Es, Jānis, to visu dzirdēju un redzēju. Un, kad es to dzirdēju un redzēju, es kritu pie kājām eņģelim, kas man to rādīja, un gribēju viņu pielūgt. Bet viņš man saka: “Nedari to! Es esmu tāds pat kalps kā tu, kā tavi brāļi pravieši un visi tie, kas tur šīs grāmatas vārdus. Pielūdz Dievu!” [Atkl.22:8-9]

“Īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā..” [Jņ.4:23]


_____________________
simul iustus et peccator
Ingars
e-baznīcēns
#13 Nosūtīts: 2.10.2009 23:39
  


Pēteri tavs spriedums arī nav nekas vairāk, kā viens "acīmredzot" vai "es tā domāju". Un nav runa par to, ka Marija ir vai nav īpaša sieviete starp visām citām (protams, ka viņa ir īpaša), bet gan runa ir par to - vai Jēzus viņu iecēla par visu ticīgo māti, vai arī vienkārši palūdza Jānim, lai viņš par Mariju parūpējas?

Kristofers
e-baznīcēns
#14 Nosūtīts: 3.10.2009 19:39
  


Nu jā, bet jautājuma būtība ir tāda, vai tiešām M. Luters ir mudinājis ticīgos skaitīt lūgšanas Marijai, vai arī tie citāti ir feiki? Ievērosim, ka visi šie citāti ir datēti pēc 1517. gada - Reformācijas sākuma.

rAinars
e-baznīcēns
#15 Nosūtīts: 28.11.2009 03:06
  


Jā nevar vien vienotie doktorīnās un visu ieskaut likumos vai pasludināt ārpus.
Pēc Bībeles iziet un arī garā to noprotam ,ka Jēzus ir mūsos un palīdz ,aizsargā no apmelotāja.
Mums večiem grūti uztvert- mūsos kaut kas ir,bet nu iznāk Jēzus ir mūsos.Nu no tā iziet ka Marijas lūgšanu arī mēs (veči) varam lūgt tik kalpones vietā sakot kalpa zemumu uzlūkojis .
Un Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu,
un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir Viņa Vārds, un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas.Viņš darījis varenus darbus ar Savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.
Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos.Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem, un bagātos Viņš atstājis tukšus.Viņš gādājis par Savu kalpu Israēlu un pieminējis Savu žēlastību,kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņa dzimumu mūžīgi."

talyc
e-kardināls
#16 Nosūtīts: 15.08.2012 15:52
  


Tanī laikā izcēlās liels nemiers mācības dēļ.
Jo kāds vīrs, vārdā Gipisetrijs, kas no ģipša darināja Marijas statuetes un sagādāja amatniekiem diezgan lielu peļņu, sapulcējis tos un visus, kas ar to pašu amatu nodarbojās, sacīja: "Vīri, jūs zināt, ka no šī darba atkarīga mūsu labklājība. Un jūs redzat un dzirdat, ka šis Džinsu-vīrs ne vien e-baznīcā, bet gandrīz visos latvijas kristīgajos portālos ar savām runām novērsis daudz ļaužu, sacīdams, ka tie nav dievi, kas rokām darināti. Mums draud ne tikai tas, ka šī nozare zaudē nozīmi, bet arī ka augstās dieves Marijas templi nonicinās, un iznīks viņas varenība, ko pielūdz visa Eiropa un visa pasaule."

To dzirdēdami un dusmu pārņemti, katoļ-apmātie sauca: "Varena ir romiešu Marija!" Un visu internetu pārņēma nemiers.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
reinis
e-baznīcēns
#17 Nosūtīts: 11.10.2012 00:56
  


sātans ļoti negrib lai luterāni un citi atzītu mariju,jo ar marijas atzīsanu jau sāktos lielais ceļs uz kristiesu vienotibu.marija ir tas akmens kam nevar tikt pāri aiz lepnības,lepnība lepnība lepnība.baigi vienkārsi-atzīstot mariju luterānis vai cits mazāk vai vairāk kļūst par katoli,vai vienkārsi tuvojas katoļiem.un patiesibā ir tikai viena baznīca tā ir kristus miesa un kristus miesā cilvēki ir vienoti.kādreiz nebija katoļi luteraņi utt.sātans iemājoja luterā un viņs sasķēla kristus miesu,ta vietā lai mīlestībā,lūgsanās,ciesanās vienotos,luters lepnībā sasķēla.lepnība lepnība.dievs sargi mums no lepnības,vislielākā ienaidnieka uz vienotību

jean
e-baznīcēns
#18 Nosūtīts: 11.10.2012 01:39
  


reini, paskaidro, lūdzu, ko tu domāji ar vārdiem: atzīt mariju ??

jau iepriekš pateicos

reinis
e-baznīcēns
#19 Nosūtīts: 12.10.2012 00:56
  


nezinu kā īsti paskaidrot... vajadzētu saprast tāpat.
marija ir debesu un zemes karaliene.
visiem ne tikai katoļiem ir jāklausās ko marija mums saka,visu laiku-rožukronis,gavēnis,euhurastija,bībele,gr

jean
e-baznīcēns
#20 Nosūtīts: 12.10.2012 01:52
  


reini, arī luterāņi atzīst Mariju kā Jēzus Kristus, Dieva Vienpiedzimušā dēla, mammu. Arī luterāņi atzīst visu to, kas par viņu rakstīts Bībelē.


Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi Tas, kas no debesīm nācis, Cilvēka Dēls.
Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam,
lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,
jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.

Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.

Tēvs mīl Dēlu un visu ir nodevis Viņa rokā.

Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.


(Jāņa ev. 3. nod.)

Lapa  Lapa 2 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup