140. Kā mums, pakļautiem mantotajam iedzimtajam grēkam, izbēgt no mūžīgas pazudināšanas?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 Luters par Marijas godināšanu

Lapa  Lapa 3 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3
e-autors Ziņa
reinis
e-baznīcēns
#21 Nosūtīts: 12.10.2012 02:38
  


slava dievam

jean
e-baznīcēns
#22 Nosūtīts: 13.10.2012 00:02
  


Jā, Reini, slava Dievam, ka Viņš visu, kas nepieciešams cilvēka pestīšanai atklājis Svētajos Rakstos kā svētais apustulis Pāvils to uzrakstījis svētajam Timotejam:

ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.
Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.


Tā mēs luterāņi kopā ar visiem pārējiem kristiešiem turamies pie Dieva atklāsmes Svētajos Rakstos, kas dara mūs gudrus pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.

Un Jēzus mammu Mariju mēs godājam pienācīgi līdz ar visiem pārējiem svētajiem, kas jau dus Dieva mierā,--- kā tas ir nolikts Svētajos Rakstos.

reini, kur tu saskati problēmu??

reinis
e-baznīcēns
#23 Nosūtīts: 14.10.2012 15:36
  


marija ir uzņemta debesīs ar miesu un dvēseli.
tiesi viņa mani atgrieza pie dieva,un vina runāja ar mani un es viņu redzeju.

jean
e-baznīcēns
#24 Nosūtīts: 16.10.2012 16:54
  


reini,

pat, ja Marija ir uzņemta debesīs ar miesu un dvēseli, kā tu saki, tāpat kā Vecās Derības pravietis Elija, tad tomēr Vecajā Derībā mums nekur netiek mācīts, ka pie Dieva būtu jāvēršas caur Eliju, tāpēc ka viņš ar miesu un dvēseli uzņemts Debesīs.

Vēl vairāk Jaunajā Derībā mums tiek mācīts, ka ir tikai VIENS starpnieks starp Dievu un Cilvēkiem - un tas ir Jēzus! Pats Jēzus mūs māca lūgt tikai Viņa Vārdā!!

Un ko mums pati Marija māca Svētajā Garā? Viņa teica, ka ticīgie teiks viņu svētīgu, ne tāpēc, ka viņa spētu darīt lielas lietas un ne tāpēc, ka viņas vārds ir svēts, bet gan tāpēc, ka TAS KUNGS ir lielas lietas darījis PIE viņas un tāpēc, ka TĀ KUNGA VĀRDS ir svēts!!!

Un Marija sacīja: "Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir Viņa Vārds, un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas. (Lūkas iev. 1. nodaļa)


mums ir aizstāvis Tēva priekšā - Jēzus Kristus, kas ir taisns. (1. Jāņa 2:1)


.. ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus (1. Tim 2:1-5)


Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. (Rom.8:26-27)


Pats Jēzus mūs mācīja šādi:
..Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.
..Es jūs esmu saucis par draugiem..
..jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos.
..Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit[/b], Viņš jums to [b]dos Manā Vārdā.
..Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs.
..pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no Tēva.

(Jāņa ev. 15.-16. nodaļas)

Kungā Kristū Jēzū, kurā mums, kas Viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. (Efeziešiem 3:12)

reini, ja arī Marija Tevi ir atgriezusi pie Dieva, tad TAGAD Dieva prāts ir, lai Tu uzlūkotu Mariju, tā kā viņa pati Svētajā Garā par sevi teica un lai Tu turpmāk Dievu lūgtu TIKAI Jēzus Vārdā, jo TIKAI Viņu mums būs piesaukt visās bēdās un priekos. Ja gribi pienācīgi godāt Marijas svētīgumu, tad slavē Dievu, To Kungu, kā viņa to darīja: Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis sava kalpa zemumu!!! Šādu izcilu lūgšanu viņa ir atstājusi visiem kristiešiem, un par to mēs viņu sakām svētīgu!! Viņai Dievs deva īpašu uzdevumu, kādu neviens cits vairs nesaņems, bet arī katram no mums Dievs dod savu uzdevumu: sekosim Viņam pazemībā un pildīsim sev doto Dieva uzdevumu, kā to darīja Marija!

talyc
e-kardināls
#25 Nosūtīts: 17.10.2012 16:17
  


mēs nevaram zināt, ko reinis ir redzējis (vīzijās, sapņos vai nomodā nezinu),
taču varam būt droši, ka viņš nav redzējis īsto Mirjamu - to jaunavu, caur kuru Jēzus miesā nācis
- - -
tā sieva ir kā cilvēks dzimis, kā cilvēks dzīvojis, kā cilvēks miris
un līdz ar citiem cilvēkiem tiks augšām-celta Kristum nākot pastarā dienā


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Janis Karklins
e-baznīcēns
#26 Nosūtīts: 18.10.2012 12:52
  


Cik smalka ir robeža starp godināšanu un pielūgšanu...Cik ātri mēs iekrītam elkdievībā...

Lapa  Lapa 3 no 3:  « Atpakaļ  1  2  3
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup