240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 par Baznīcu

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
e-autors Ziņa
esapiens
e-baznīcēns
#1 Nosūtīts: 30.04.2010 01:07
  


Kad sākas Baznīcas vēsture? Tās Baznīcas vēsture, par kuru Kristus teica, ka "elles vārtiem to nebūs uzvarēt" (Mt 16, 18)?

talyc
e-kardināls
#2 Nosūtīts: 30.04.2010 01:45   Laboja talyc
  


Lasi Ap.d.1 un 2: Jaunās Derības Baznīcas veidošanās.
http://www.ebaznica.lv/?page_id=744#_219

Kristus Draudze jeb Baznīca ir visu to cilvēku kopums, kuri savā sirdī patiesi paļaujas uz Jēzu. Šī kopība tiek saukta arī par svēto biedrību un par vienu svētu kopīgu Draudzi jeb [patieso] kristiešu Draudzi. Tātad kristieši jeb ticīgie ir Baznīca, un tās galva ir Kristus. Draudze nav cilvēku, bet gan Svētā Gara veidota, Dieva žēlastības radīta.

Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoni ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā, visa celtne kopā salaista, aug par svētu templi tam Kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. [Ef.2:19-22]

Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to šķīstītu un tā darītu svētu ar ūdens kristībā teikto vārdu. [Ef.5:25-26]

Bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. [Rom.8:9]

Viņš ir savas miesas, proti, draudzes, galva, sakums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. [Kol.1:18]


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
LLLiene
e-baznīcēns
#3 Nosūtīts: 30.04.2010 16:20
  


Tātad Baznīca rādās jau 1. gadsimtā. Bet vai tad šī ticīgo kopība pastāvēja nepārtraukti, cauri gadsimtiem, vai arī pēdējie kristieši bija apustuļi? Kas notika ar Baznīcu pēc apustuļiem? Vai tā joprojām pastāvēja? Vai tā joprojām bija īsta arī pēc apustuļu laikiem?

Peteris
e-baznīcēns
#4 Nosūtīts: 30.04.2010 22:01
  


Pirms jautā, izlasi, LLLiene, Tālīti, šoreiz viņš saviem vārdiem pasaka tīro patiesību. Un vēl. Apustuļi nav mūžīgi, bet kristieši gan. Cerams. Tikai nejauc Kristus Baznīcu ar konfesionālajām baznīcām, Draudzi ar torņotajām būvēm un Draudzes galvu ar ordinētajiem, apmaksātajiem amatvīriem. Un paļaujies uz Rom.8:9 - kam ir Kristus gars, tas pieder Viņam!

LLLiene
e-baznīcēns
#5 Nosūtīts: 1.05.2010 02:40
  


Tikai nejauc Kristus Baznīcu ar konfesionālajām baznīcām
Kas tad ir Kristus Baznīca? Pareizticīgie+katoļi+luterāņi+baptisti+...? Visi kopā? Bet kas tad viņus saista? Ticība? Nē, starp šīm konfesijām pastāv dogmatiskas domstarpības. Sakramenti? Bet protestanti ir atteikušies no tiem. Varbūt Evanģēlijs? Bet vienu un to pašu tekstu var skaidrot ļoti dažādi, īpaši ja mums nav skaidru orientieru, nav kanoniskas tradīcijas, bet katrs saprot kā grib.
Kas tad ir Kristus Baznīca?

talyc
e-kardināls
#6 Nosūtīts: 1.05.2010 11:21   Laboja talyc
  


Kristus Draudze jeb Baznīca ir visu to cilvēku kopums, kuri savā sirdī patiesi paļaujas uz Jēzu. To mēs saprotam, sakot, ka Baznīca ir viena.

Baznīca (tā pat kā ticība) nav redzama (cilvēka acīm nav skatāma). Un Baznīca ir vispārēja, Jo patiesi Kristum ticīgie ir sastopami jebkurā konfesijā, sektā, pat antikristīgā kultā ... Kur vien Dieva vārds - svētie Raksti tiek lietoti. Taču šī parādība ir Dieva darbības dēļ (Viņš uztur Baznīcu, dāvājot ticību kad, kam un kādā veidā Viņš to vēlas). Bieži vien nevis pateicoties maldu sludinātāju pūliņiem, bet par spīti tiem kāds cilvēks nāk pie ticības (jo paļāvies uz Kristus nopelnu). Tas nozīmē, ka Baznīca ir vispārēja.

Apustuliska - tas ir pareizā mācībā esoša.


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Peteris
e-baznīcēns
#7 Nosūtīts: 1.05.2010 12:23
  


Labā LLiene! 1) talyc atkal pasaka pareizos vārdus. Liec tos aiz auss! 2) Paļaujos, ka esi patiesa. Tad Tavas neskaidrības ir saprotamas. Ieteikums Tev: izlasi Evaņģēliju bez steigas, bet bez "jūras izsmelšanas", jo vairāk kā karote neviens neesam. Lasi tā pat vēl, kad vien vēlies un kuras vietas vēlies. Ej uz Dievkalpojumiem kristīgā baznīcā vai baznīcās, sēdi, klausies. Svarīgi, lai lasot vai klausoties, būtu atvērta Tava sirds, prāts bieži ir nespējīgs, pat traucējošs, jo tas ir Tavs prāts. Agrāk vai vēlāk pienāks brīdis, kad pāri tam visam sirdī sadzirdēsi, kaut nezinot un neapzinoties, Dieva prātu, Svētā Gara nestu. Tad saņemsi atbildes uz saviem jautājumiem.
Bet par tiem + + +... nesatraucies. Tās ir cilvēku baznīcas, kas - mēģini stādīties priekšā: Kristus Baznīca ir Kristus miesa, šīs baznīcas katra sagrābusi kādu Viņa miesas daļu un sauc- Šis ir Jēzus! Mans, mans! Man, man!- Atbilstoši, tūkstošgadu garumā, mans, mans bijis baznīcēniem, bet man, man baznīckungiem.
Beidzu sprediķi. Lai Tevi Dievs svētī!

talyc
e-kardināls
#8 Nosūtīts: 1.05.2010 19:32   Laboja talyc
  


tas nu nnebija sprediķis, bet pppolitinformācija ...(Peter-penteris)

1.Lasīšanu vajag sākt ar Dr.M.Lutera Mazo Katehismu
2.Evaņģēlijs nav ieteikums, ...bet sludināšana


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
LLLiene
e-baznīcēns
#9 Nosūtīts: 1.05.2010 21:55
  


talyc :Baznīca (tā pat kā ticība) nav redzama (cilvēka acīm nav skatāma).
Apustulis Pāvils saka par Baznīcu, ka tā ir Kristus miesa:
Viņš ir savas miesas, proti, draudzes, galva, sakums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. [Kol.1:18]
mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi.[Rom.12:5]
Vai Kristus miesa bija redzama? Vai Kristus patiesi bija Cilvēks? Vai cilvēka miesu var redzēt? Kāpēc tad Baznīca, kura ir Kristus miesa, nav redzama?
Peteris: Bet par tiem + + +... nesatraucies. Tās ir cilvēku baznīcas, kas - mēģini stādīties priekšā: Kristus Baznīca ir Kristus miesa, šīs baznīcas katra sagrābusi kādu Viņa miesas daļu un sauc- Šis ir Jēzus! Mans, mans! Man, man!
Ziniet, ja runa ietu par neredzamu garu, varētu teikt, ka tas ir tur vai te... Bet runa iet par miesu. Ko mēs zinām par Kristus Miesu?
Bet, tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to Saviem mācekļiem un sacīja: "Ņemiet, ēdiet, tā ir Mana miesa."
Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem, un sacīja: "Dzeriet visi no tā.
Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.
[Mt 26:26-28]
ES ESMU dzīvības maize.
Jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī, bet ir nomiruši.
Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst.
Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību."
Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties, sacīdami: "Kā Viņš mums var dot ēst Savu miesu?"
Bet Jēzus tiem sacīja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī.
Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā.
Jo Mana miesa ir patiess ēdiens un Manas asinis ir patiess dzēriens.
Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā.
Itin kā Mani sūtījis dzīvais Tēvs, un Es esmu dzīvs Tēvā, tāpat arī tas, kas Mani bauda, būs dzīvs Manī.
Tāda ir tā maize, kas nākusi no debesīm, ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi.
[Jņ. 6:48-58]
Kur ir šī Kristus Miesa, kuru Viņš mums novēlēja baudīt? Tur, kur ir Eiharistija. Kur ir Eiharistija? Tur, kur ir apustuliskā priesterība. Kur ir apustuliskā priesterība, bet nav Pāvesta absolūtās varas un citu dogmatisku jaunievedumu? Pareizticīgajā Baznīcā.

esapiens
e-baznīcēns
#10 Nosūtīts: 2.05.2010 01:25
  


Tieši tāpēc Eiharistija ir sakraments, kas veido Baznīcu - Kristus Miesu. Ticīgais, pieņēmot Svētās Dāvanas (Kristus Miesu un Asinis), savienojas ar Kristu.

Lapa  Lapa 1 no 2:  1  2  Tālāk »
Tēma beigta. Jaunas e-atbildes netiek pieņemtas.
 
⇑Augšup