115. Kādu prasību Dievs mums ir devis ar devīto un desmito bausli?


:: e - POLEMIKA :: / e-POLEMIKA

 atkarība no pornogrāfijas

Lapa  Lapa 3 no 8:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
e-autors Ziņa
zance
e-baznīcēns
#21 Nosūtīts: 19.05.2011 19:48
  


Jā nāk Jēzus pie mums Vardā! Jā, ja Vārds ir kā dzīvs ūdens un darbojas mūsu dzīvēs, caur atklāsmēm un mācību. Šajā gadījumā MrJautaajums, rakstīja, ka ir kristietis, ka lūdz Dievu, gavē, noteikti lasa Vardu! Bet ir daudz dziļākas lietas, Dieva dziļumi, kurus mēs nevarm izsprast, kādēļ pat svaidīti kalpi ne tikai Dieva Vārdā, bet arī mūsdienās pakrīt grēka valgos? Vai tā ir mazticība, sātana apmāns vai tā ir nepaļāvība uz Dievu, uz Jēzus upuri?? Kas tās ir par lietām, ja ticīgs cilvēks, pat atz istot sevi par grēcīgu, un cenšas meklēt Dievu, nožēojot savus grēkus tomēr iekrīt šajās karībās, kas iespējams viņu iedzen vēl dziļākā depresijā. Atbildiet lūdzu Roberto?

Roberto
e-pāvests
#22 Nosūtīts: 19.05.2011 20:07   Laboja Roberto
  


zance
viss ir pietiekami vienkārši: mēs grēkojam, jo esam grēcinieki, nevis tāpēc, ka grēkojam esam grēcinieki

Mācība par iedzimto grēku ir viena no svarīgākajām kristīgajā baznīcā. Tikai saprotot cilvēka grēcīguma patieso dabu, var pareizi izprast Kristus darbu un tā nozīmi. Jo tāpēc, ka cilvēks pēc grēkā krišanas ir pilnīgi nespējīgs pastāvēt pret bauslības apsūdzību un būt saskaņā ar Dieva absolūtajām svētuma un taisnības prasībām, Kristum bija jāuzņemas cilvēku grēki un ar savu nāvi tos pie krusta jāiznīcina. Īsāk sakot - tāpēc, ka cilvēks bija tāds grēcinieks, Kristum bija tā jācieš.

Tikai tad, ja trūkst pareizas izpratnes par iedzimto grēku, var rasties teoloģija, kas piedēvē kādas spējas izpelnīties pestīšanu cilvēka dabiskajiem vai citiem cilvēka paša spēkiem. Pareiza izpratne par cilvēka grēcīgumu ir iegūstama vienīgi no Svēto Rakstu liecībām, tā dziļumu nevar izprast nekādā citā veidā. Svētie Raksti apstiprina iedzimtā grēka spēku un cilvēka dabas grēcīgumu gan pirms attaisnojošās ticības iegūšanas [Rom.3:10-19], gan ticīgajos [Rom.7:17-25]. Tādēļ nekādi neatpestīto vai atpestīto darbi un nopelni nedāvā pestīšanu, to vienmēr dāvā vienīgi Kristus ar savu nopelnu.

Luters par iedzimto grēku raksta:
“Šeit mums jāapliecina, kā to saka Sv. Pāvils, ka grēks ir nācis no Ādama, viena cilvēka, kura nepaklausības dēļ visi cilvēki ir kļuvuši par grēciniekiem, pakļauti nāvei un velnam [Rom.5:12]. To sauc par iedzimto grēku jeb galveno grēku.

Šī grēka augļi tad nu ir ļaunie darbi, kas aizliegti desmit baušļos, kā neticība, nepareiza ticība, elkdievība, dievbijības trūkums, pārdrošība, šaubas, aklība un, īsi sakot, Dieva nepazīšana vai nicināšana. Tālāk: melot, zvērēt Dieva vārdā, nelūgt, nepiesaukt; neturēt cieņā Dieva vārdus, nepaklausīt vecākiem, nonāvēt, piekopt izvirtību, zagt, krāpt utt.

Šis iedzimtais grēks ir tik dziļa, ļauna cilvēka dabas samaitātība, ka ar prātu tas nav ieraugāms. Tam jātic pēc Rakstu atklāsmes [Ps.51:7; Rom.5:16; 2.Moz.33:20; 1.Moz.3:6]. Tāpēc tīrie maldi un aklība ir tas, ko pret šo tēzi ir mācījuši sholastiķi, proti: pēc Ādama grēkā krišanas cilvēka dabiskie spēki esot palikuši veseli un nesamaitāti, un cilvēks no dabas esot taisnprātīgs un apveltīts ar labu gribu, kā to māca filozofi.

Tālāk: cilvēkam esot brīva griba, lai darītu labu un nedarītu ļaunu un, otrādi, lai darītu ļaunu un nedarītu labu.
Tālāk: cilvēks varot ar saviem dabiskajiem spēkiem ievērot un pildīt visus Dieva baušļus.
Tālāk: viņš ar saviem dabiskajiem spēkiem varot Dievu mīlēt vairāk par visu un savu tuvāko kā sevī pašu.
Tālāk: ja cilvēks paveiks visu to, kas ir viņa spēkos, tad Dievs viņam noteikti piešķirs savu žēlastību.” [Šmalkaldes artikuli, II daļa, I]


Uzzini kāda ir Iedzimtā grēka definīcija

Palasi par mazajiem un lielajiem grēkiem


_____________________
simul iustus et peccator
zance
e-baznīcēns
#23 Nosūtīts: 19.05.2011 22:18
  


Ziniet, to visu es zinu, un piekrītu par to, kā tu izskaidroji grēka nozīmi! Bet tad paskaidro, kā cilvēkam tikt vaļā piemēram, kā šim cilvēkam, no pornogrāfijas,kas ir nešķīstība gars, kā tu to izskaidrosi! Viens ir saprast ar prātu un teoriju, otrs ir prakse??? Ko darīt šim cilvēkam - MrJautaajums???? Kas konkreti ir jadara viņam?
Es šaubos, vai cilvēks pilnibā spēj izpildīt 10 baušļus.

talyc
e-kardināls
#24 Nosūtīts: 20.05.2011 02:01
  


MrJautajumam jau tika atbildets, ko tam būs darīt (1,2,3)


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
gviclo
e-kardināls
#25 Nosūtīts: 20.05.2011 13:22   Laboja gviclo
  


Sveiki draugi,

Zane jautā, ko darīt šim cilvēkam. Izsūdzēt savu grēku un saņemt grēku piedošanu. [Ps.32:3-5] Jo šajā gadījumā kūleņu mešana un pietupieni maz palīdzēs. [Mt. 16:2-26]

Svētajos Rakstos ir daudz piemēru, ka ticīgie ir krituši grēkā un atgriezušies, [2.Sam.12:13; Ps.51; Mt. 26:75] kā arī tam, ka cilvēki atgriežas. [Joz.2:1,6; Jņ.8:11; Lk.19:9; Lk. 23:43; Ap.d. 16:30-31]

Viņu piemērs mums rāda, ka veco dzīvi ir iespējams atstāt un iesākt jaunu dzīvi tajā spēkā, ko dāvā grēku piedošana.

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Daim
e-baznīcēns
#26 Nosūtīts: 20.05.2011 16:13
  


Roberto, Talyc, Gviclo??? Pasakiet man lūdzu no sirds, vai esat sastapušies ar dzīvo Dievu? Nevis caur rakstiem, nevis teoloģijas izskaidrojumā, bet gan tā kā Reālu, Varenu, Mīlestības pilno Dievu Tēvu Radītāju? Neprasu gudrus izskaidrojumus, bet gan patiesību.
Ar patiesu cieņu, gaidīšu atbildi!

- - -

Un otrs jautājums? Vai tiešām pietiek mūsu dzīvē vien ar grēku nožēlu? Kāpēc Dievs šajā Vārdā saka?

Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji. (Mat.7:21-23)

Viņi vienkārši nebija iepazinuši Dievu Tēvu, jo kā saka mums Dievs, ka burts nogalina, bet Gars dara dzīvu - iepazīstot Dievu un iemīlēt Viņu ar visu savu sirdi un dvēseli.

zance
e-baznīcēns
#27 Nosūtīts: 20.05.2011 16:19
  


Jā Dievs Savā Vardā ļoti biezi atgādina atgriezieties no ļaunā cela, bet es Jums Roberto, Talyc, Gviclo uzdodu konkrētu jautājumu, kas ir jādara MrJautaajumam? Ar tām atbildēm šaubos vai kko var saprast, nevajag spriest caur puķītēm!

jean
e-baznīcēns
#28 Nosūtīts: 20.05.2011 16:26
  


Pāvila vēstule galatiešiem 5. nodaļa:
4 Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti, jūs esat žēlastību pazaudējuši.
5 Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību.
6 Jo Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.
13 Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā!
16 Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.
17 Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat.
18 Bet, ja Gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai.
19 Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība,
20 elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība,
21 skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.
22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.
23 Pret tādām lietām nav bauslības.
24 Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām.
25 Ja dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā.


Svētais Gars runā uz mums caur Rakstiem, tāpēc visdrošāk ir tverties pie tiem. Kad kārdinātājs vai kārdinājums tuvojas, - lasi Rakstus. Ja ne, tad skrien pie citiem kristiešiem -- lasiet, pārdomājiet un pārrunājiet vislabāk kristīgas tēmas, vai arī ko citu.

Nezinu, vai ir cits padoms ko dot, kā vien no kārdinājumiem rast patvērumu pie Dieva,-- Viņa vārda vai Viņa bērniem. Uzreiz gan jāsaka, ka tas nebūs vieglākais ceļš, jo vieglāk būs iet pa plato ceļu pakļaujoties grēkam un vecajam Adamam. Un vēl -- kārdinājums var nepazust nekad, kāmēr vien esam miesā. Tas var nomaskēties un kādu brīdi neizlīst laukā, jo gaidīs to īsto brīdi, kad būsim attālinājušies no Dieva, lai tad kamptu savu laupījumu.

Kā Raksti saka: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. un vēl: no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.

Roberto
e-pāvests
#29 Nosūtīts: 20.05.2011 18:49   Laboja Roberto
  


Daim
no sirds Tev saku, ka ar dzīvo Dievu - Reālu, Varenu, Mīlestības pilnu Dievu Tēvu - Radītāju, Dievu Dēlu - Pestītāju un Dievu Svēto Garu - Apgaismotāju esmu sastapies caur Svētajiem Rakstiem un Sakramentiem. Ārpus tiem ir velns, pasaule un miesa.

zance
vai vēlies, lai MrJautajumam tiek dota konkrēta recepte neskatīties pornogrāfiju?

labi, lai pārdod visas lietas, kas tieši vai netieši saistītas ar šo grēku un visu šo naudu ziedo e-BAZNICA.lv vajadzībām...


_____________________
simul iustus et peccator
gviclo
e-kardināls
#30 Nosūtīts: 20.05.2011 20:41   Laboja gviclo
  


Zance,

Tu atkal jautā, kā rīkoties, ja mūs apgrēcina mūsu miesa?

Runas par grēku tev nepatīk. Runas par atgriešanas arī nē.

Tad pirms tam tev jāizlasa no Bībeles [Mt.5], kur pats Jēzus dod padomu:

"Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev nebūs laulību pārkāpt. Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa top iemesta ellē. Un, ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocērt to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa nāk ellē."

Un pēc tam dodies uz grēksūdzi, jo domāju, ka pie ķirurga tu tomēr neiesi?!

Vai tomēr jā? Vai jūs esat tik neprātīgi? Garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt? [Gal.3:3]

Ar cieņu,
gviclo


_____________________
Esi nomodā par sevi un mācību!
Lapa  Lapa 3 no 8:  « Atpakaļ  1  2  3  4  5  6  7  8  Tālāk »
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup