156. Ko mēs saprotam ar vārdiem “debess un zeme”?


:: e - POLEMIKA :: / Kristīgā mācība

 Kā draudzei jāizturas pret viltus brāļiem/māsām ?

Lapa  Lapa 4 no 4:  « Atpakaļ  1  2  3  4
e-autors Ziņa
talyc
e-kardināls
#31 Nosūtīts: 14.03.2008 19:45   Laboja talyc
  nē gan, kā liekulis netika
- - -
bet kad bija ieraudzījis savu liekulību
... kad gaiļa dziesma tam bija ausi redzīgu darījusi
*
*
*
janka, janka vai ij tu nespēj palikt vienu stundu ar mums nomodā?
*
*
*
vai tu domā, ka Pēteris nedomāja, ka ir ticīgs Kristum sekotājs??
...līdz brīdim, kamēr apjēdza, ka bijis vien liekulis


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
ddauka
e-baznīcēns
#32 Nosūtīts: 14.03.2008 23:15
  


a kas tad viņam deva raudzīgu ausi, vai pats saņēmās uz to,ko?
kas taī liekulī kārtējo reiz savu darbu darīja, lai šis taptu pestīts?
vai tad tu kopā ar pēteri, mani un vēl vienu otru neapliecini - es ticu, ka nevaru ticēt, ka Viņš mani, pazudušu un pazudīnātu liekuli ir izglābis, lasi pestījis un ikdienas uztur???
tātad lūdzu precīzi - vai pēteris ieraudzīja, atgriezās un tika pestīts. jeb tika pestīts, lai kļutu redzīgs un atgriestos?

dassy
e-baznīcēns
#33 Nosūtīts: 15.03.2008 17:26
  


skaidrs
tukšas frāzes..

ddauka
e-baznīcēns
#34 Nosūtīts: 15.03.2008 21:18
  


1) kas skaidrs?
2) kuras, lūdzu, ir tās tukšās frāzes?

talyc
e-kardināls
#35 Nosūtīts: 16.03.2008 02:46
  


sludināts jau tiek uz daudziem
un tipa daudzi ir dzirdējuši
bet ij dzirdīgie nejēguši
- - -
un tad pēkšņi:
ki-c-ku-re-ku-ā-ā-ā
un opss; upss, tas tak ir tas, ko viņš man toreiz teica


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
jenoc
e-baznīcēns
#36 Nosūtīts: 24.02.2009 22:20
  


vieniigais pareizais galarezultaats patiesaa Kristus miesaa ir kad ar kaadiem kopaa neeed,kaads tiek nodots saatanam miesas nomaitaashanai,ljaunais tiek izmests no draudzes.Jo taa staav rakstiits.


_____________________
labi sēžam
sanktus
e-baznīcēns
#37 Nosūtīts: 11.04.2013 12:25
  


Roberto
Bet, kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, tos mēs ietērpjam sevišķā godā; un mūsu nepieklājīgie locekļi dabū sevišķu godu. Bet pieklājīgajiem tas nav vajadzīgs.(1. Kor. 12:23)

- - -

jenoc Izlasi sekojošo un saliec visus punktus uz i:
Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus. (Marka 11:25)

Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva Garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva.(1. Jāņa 4:1,2)

Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.(Mat. 5:17,18)

Bet bez līdzībām Viņš uz tiem neko nerunāja; bet Saviem mācekļiem Viņš visu īpaši izskaidroja. (Marka 4:34)

Tādēļ atskanēs uz tiem šis vārds kā Tā Kunga vārds: "Dari tu to, tu atkal to, rīkojies šoreiz tā, citreiz atkal tā, šeit pa drusciņai, tur pa drusciņai!" - lai viņi ietu un pakristu augšpēdu, tiktu satriekti vai sapītos un kristu gūstā. Tādēļ klausaities Tā Kunga vārdu, zobotājies un pļāpātāji, jūs, kas valdāt pār šo tautu Jeruzālemē. Jo jūs taču sacījāt: "Mēs slēdzām derību ar nāvi un līgumu ar elli; kad pāri mums nāks plūdu briesmas ar savām bangām, tās mūs neskars: meli taču ir mūsu patvērums, un viltus ir mūsu apsegs(VILTUS MĀCĪTĀJI)." Tādēļ saka Dievs Tas Kungs: "Redzi, Es lieku Ciānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūra akmeni, kas klintij līdzīgi pamatots; kas tic, nepaliks kaunā! Es padarīšu tiesu par mērauklu un taisnību par atsvaru; krusa aizraus melu aizsegu, un ūdens plūdi aizskalos viņu paslēptuvi." Tad jūsu derība ar nāvi zaudēs spēku, un jūsu līgums ar elli vairs nepastāvēs. Kad soda briesmas nāks ar savām bangām, tās jūs satrieks.(Jes. 28:13-18)

Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums. Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku - jo tie netic Man. Taisnību - jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit. Tiesu - jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu. (Jāņa 16:7-14)

Pie debesīm parādījās liela zīme: sieva, saulē tērpta, mēness apakš viņas kājām un viņai galvā divpadsmit zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm: redzi, liels pūķis, ugunīgi sarkans; tam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa galvām septiņi ķēniņa kroņi. Viņa aste noslaucīja trešo daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tās uz zemi. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzs zizli(aizstāvis); un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie Viņa troņa. (Atkl. 12:1-5)

P.S: Rakstu mācītāji ir meļi kuri krāpj tautas pārdevušies tie par peļņu nelabajam!!!
Par baznīcām:
Un Pēteris griežas pie Jēzus un saka: "Mācītāj, šeit mums labi; taisīsim trīs teltis - vienu Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam." Jo Viņš nezināja, ko runāja; jo tie bija pārbijušies. (Marka 9:5,6) Cietokšņos un nocietinātās vietās viņš novietos šā svešā dieva atzinējus. Kas to atzīs, tiem viņš parādīs lielu godu, tiem viņš piešķirs varu valdīt pār daudziem un izdalīs tiem zemi par algu. Viņš uzcels savas pilīm līdzīgās teltis starp Lielo jūru un svētās godības kalnu; bet tad pienāks viņa gals, un palīdzības ne no viena tam nebūs.(Dan. 11:39,45) Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes Kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Un Viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā Viņam kā vajadzētu: Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu; (Ap. d. 17:24-25) Tā saka Tas Kungs: "Debesis ir Mans tronis, un zeme ir Manu kāju pamesls. Kur būtu tāds nams, ko jūs Man varētu celt, un kur būtu tāda vieta, kas Man derētu par dusas vietu? Visu pasaules visumu taču ir radījusi Mana roka, un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv, saka Tas Kungs, bet Es uzlūkoju nabagu un kam sagrauzts gars un kas Manu vārdu bīstas. (Jes. 66:1,2)

Sabats:
Redziet, Tas Kungs jums ir devis sabatu, tādēļ Viņš jums sestajā dienā maizi piešķīris divi dienām; palieciet ikviens savā vietā, un lai neviens septītajā dienā neatstāj savu vietu." Tā ļaudis dusēja septītajā dienā.(2. Moz. 16:29,30) Sešās dienās padari savu darbu, bet septītā diena ir sabata diena, svēta Tam Kungam; ikvienam, kas šinī dienā dara kādu darbu, tam mirtin jāmirst. Tāpēc Israēla bērni lai svētī sabatu un tur sabatu par mūžīgu derību uz audžu audzēm.(2. Moz. 31:15,16) Jeb vai jūs neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri pārkāpj sabatā Dieva namā sabata dienu un ir nevainīgi? Bet Es jums saku: šeit ir kas lielāks par Dieva namu. Bet, kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris, - tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši. (Mat. 12:5-7)
Nēsi peļķe, bet esi strauts dari šo visu zināmu arī citiem!!!

sanktus
e-baznīcēns
#38 Nosūtīts: 11.04.2013 13:18
  


talyc
Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes Kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Un Viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā Viņam kā vajadzētu: Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. (Ap. d. 17:24-25)

Makaronus noņem no ausēm...

Šāds kalps, kas, zinādams sava kunga gribu, nebūs sagatavojies vai darījis pēc viņa prāta, dabūs daudz sitienu. Bet, kas nezinādams būs darījis to, ar ko viņš pelnījis sitienus, dabūs maz. Jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā jo vairāk atprasīs. (Lūk. 12:47,48)

- - -

talyc
un to satrieks un tam dos algu ar liekuļiem. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. (Mat. 24:51)

- - -

talyc
IESAKU IZLASĪT VISIEM ELKU KALPIEM:
1. Ķēn. 13
Dieva vīri neēd pat maizi ar neliešiem un mānītājiem!

- - -

Cik karus savā mantkārībā Roma rīkoja? 8. Krusta kari "tikai" utt...

Nelieli pierādījumi ka Roma ir Bābele:

Romas inkvizīcijas tiesa pret "neticīgajiem" piesaka karus pasaulē!!! PASKAITAT KATRU NEDĒĻU KAUT VAI PA LATAM NO KATRA IEDZĪVOTĀJA PASAULĒ???

Babilonu iekaroja persiešu ģenerālis Kīrs. Viņa karaspēkam nonākot pie pilsētas galvenajiem vārtiem, atklājās, ka tie nav aizslēgti. Vienas nakts laikā visdrošākā impērija pasaulē tika iznīcināta. Šie notikumi tika aprakstīti jau 150 gadus pirms Kīrs vēl bija dzimis: Jesaja 45:1! Sarakstīts: Starp 701.-681. g. p.m.ē. Piepildīts: 539. g. p.m.ē.
Uzdodat jautājumus sev: Kā apustulim Pāvilam(Saulam) varēja būt Romas pilsonība un kas ir Bābele minētā Jāņa atklāsmes grāmatā??? Paskataties kartē un padomājat kā Babilona var būt tāla zeme? Un kādu lielo ūdeņu malā tā atrodās?
>> Tad komandieris pienāca un viņam(Pāvilam) jautāja: "Saki man - vai tu esi ROMIETIS?" Un viņš atbildēja: "Jā." Bet komandieris turpināja: "Es PAR LIELU MAKSU esmu ieguvis šīs pilsoņa tiesības." Pāvils sacīja: "Bet es tāds jau ESMU PIEDZIMIS." (Ap. d. 22:27-28) Klau, Ciāna, kas tu dzīvo pie Bābeles meitas, steidzies projām!(Cah. 2:11) Caharija dzīvoja Jēzus piedzimšanas laikā!!! Lasat: Astotajā dienā tie sanāca bērniņu apgraizīt un gribēja to saukt tēva vārdā par Cahariju. Bet viņa māte atbildēja un sacīja: "Nē, to būs saukt Jāni.(Lūk. 1:59,60)
Tad pravietis Jesaja gāja pie ķēniņa Hiskijas un tam jautāja: "Ko tev teica šie vīri, un no kurienes tie nākuši?" Hiskija atbildēja: "Tie atnākuši NO TĀLAS ZEMES, NO Bābeles.(Jes. 39:3) Kāp zemē no sava troņa un sēdies pīšļos, jaunava, Bābeles(ROMA) meita! Sēdies pie zemes bez troņa, kaldeju meita! Jo turpmāk tevi nesauks vairs par mīlīgu un smalku. Kad Man bija dusmas uz Savu tautu, kad Es pametu novārtā Savu mantojumu, tad Es tai ĻĀVU KRIST NEGODĀ UN NODEVU TAVĀ ROKĀ, bet tad tu tai neparādīji žēlastību, turpretī pat veciem tu visai smagi liki sajust savu jūgu un teici: es palikšu mūžīgi un būšu vienumēr valdniece! - Tā tu visu to neņēmi pie sirds un neapdomāji galu.(Jes. 47:1,6,7) Jo, kā Tas Kungs nodomājis, tā Viņš arī īstenos to, ar ko Viņš piedraudējis Bābeles(ROMAS) iedzīvotājiem. Tu PILSĒTA LIELO ŪDEŅU MALĀ, kam liela mantas bagātība, tavs gals ir pienācis, tavu ieguvumu mērs ir pilns! (Jer. 51:12,13) Arī debesu karapulks tika aizdots projām līdz ar dienišķo upuri APGRĒCĪBAS DĒĻ; un rags NOGĀZA PATIESĪBU PIE ZEMES, un viss, ko viņš darīja, tas tam izdevās labi. (Dan. 8:12) Un pēc tām sešdesmit divām nedēļām tas SVAIDĪTAIS(Jēzus) TIKS NOGALINĀTS, gan NE VIŅA VAINAS DĒĻ; pilsētu un svētnīcu izpostīs kāda valdnieka karaspēks. Ieradīsies arī pats šis valdnieks, bet tam gals būs plūdos; līdz pašam galam būs karš, un norisināsies iepriekš stingri nolemtā postīšana un zemes noplicināšana.(Dan. 9:26) Nāc, es tev rādīšu, kādu sodu saņem lielā netikle, kas sēd pie lielajiem ūdeņiem. Sieva bija tērpta purpurā un sarkanā audumā, greznojusies ar zeltu, dārgiem akmeņiem un pērlēm; tai rokā bija zelta kauss, pilns ar bezdievības negantībām un viņas netiklības netīrumiem. Uz viņas pieres bija rakstīts noslēpumains vārds: lielā Bābele, visas zemes netikļu un negantību māte. Un SIEVA, ko tu redzēji, IR LIELĀ PILSĒTA, kam pieder valdība pār visas zemes ķēniņiem.(Atkl. 17:1,4,5,18)

talyc
e-kardināls
#39 Nosūtīts: 30.04.2016 00:04
  


Kas to teicis (kur stāv rakstīts) un kādā kontekstā: "...ka jūs, nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam; un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina; bet kviešus sakrājiet manā šķūnī."


_____________________
...ne pret, ne par, bet ar...
Lapa  Lapa 4 no 4:  « Atpakaļ  1  2  3  4
...bet es teikšu tā:
Krāsas izvēle 


» e-baznīcēns  » Parole 
Vienīgi e-baznīcēni te var rakstīt. Vispirms precīzi ieraksti savu e-vārdu & paroli vai REĢISTRĒJIES.
 
⇑Augšup